Osoby, które w czasie trwania sprawy rozwodowej otrzymują świadczenia alimentacyjne zasądzone postanowieniem o zabezpieczeniu, nie zawsze muszą płacić od nich podatek.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12764/12) stwierdziło, że świadczenie uzyskane na podstawie art. 753 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) jest tożsame z alimentami zasądzonymi w wyroku albo ustalonymi w ugodzie sądowej.
Wynika to z tego, że pozwanemu przysługuje zwrot świadczenia w całości lub części, gdy alimenty nie zostaną w ogóle zasądzone (np. gdy oddalono żądanie) lub gdy ich wysokość będzie mniejsza niż zabezpieczenie. Z kolei w przeciwnej sytuacji zabezpieczenie doprowadzi do zaspokojenia osoby, której potem zostaną przyznane alimenty. W związku z tym wobec obu rodzajów świadczeń obowiązują identyczne zasady opodatkowania.
Do tej pory nie było to takie jasne. Organy podatkowe (np. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 sierpnia 2012 r., nr IBPBII/1/415-444/12/MZ) niekiedy stosowały literalną wykładnię przepisów, a ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie wymienia zabezpieczenia alimentacyjnego wśród świadczeń, które mogą być pod pewnymi warunkami zwolnione z podatku.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że w sytuacji braku ustania małżeństwa, orzeczenia separacji lub rozdzielności majątkowej wypłacone drugiemu małżonkowi świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny w ogóle nie powodują powstania przychodu po jego stronie. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast w przypadku świadczeń o charakterze alimentacyjnym. Art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT przewiduje jednak zwolnienia w przypadku alimentów:
• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• na rzecz innych osób – otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Przydałaby się interpretacja ogólna
Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację mimo wszystko nie jest jednoznaczna. Może wprawdzie – ze względu na podkreślenie niedefinitywnego charakteru świadczenia – sugerować zastosowanie rozwiązań podatkowych właściwych dla alimentów. Jednak aby rozwiać wszelkie wątpliwości, a także ze względu na społeczne znaczenie i brak różnicy między potrzebami, jakie zaspakajają oba świadczenia (z tytułu zabezpieczenia oraz alimenty), wskazane jest wydanie przez ministra finansów jednoznacznej ogólnej interpretacji.