Właściciel gruntu lub budynku, za który roczny podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, zapłaci ją jednorazowo – do 15 marca. Należności do 3,8 zł w ogóle nie trzeba będzie uiszczać. Z kolei kupujący nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego będzie musiał zapłacić PCC.
Komitet Stały Rady Ministrów ma dziś rozpatrzyć projekt założeń do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, którego autorem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zawiera on wiele propozycji zmian podatkowych w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku leśnym, rolnym, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn. Zaakceptowały je już wcześniej ministerstwa. O części propozycji dotyczących podatku od nieruchomości DGP już informował („Gminne podatki mają się zmienić”, nr 27/2013). Część została jednak uszczegółowiona.

Podatki lokalne na tapecie

Nowością jest zmiana zasad zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) osoby fizyczne będące właścicielami gruntów i budynków mogą uiszczać podatek w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (podobne zasady obowiązują w podatkach rolnym i leśnym). Nie ma jednak przeszkód, aby daninę zapłacić jednorazowo, po otrzymaniu od gminnego organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) decyzji ustalającej jej wysokość (powinna być doręczona do 1 marca roku podatkowego).
Ministerstwo Administracji chce zlikwidować płatność ratalną w przypadku osób, które mają do zapłaty nie więcej niż 100 zł za rok. Musiałyby one uiścić tę należność jednorazowo – do 15 marca. Z kolei jeśli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekraczałaby kosztów przesyłki poleconej (obecnie 3,8 zł), podatnik w ogóle nie dostałby decyzji ustalającej wysokość daniny i nie musiałby jej płacić. Resort administracji proponuje również, aby wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogli w jednej decyzji (nakazie płatniczym) ustalić należność za wszystkie podatki (od nieruchomości, rolny i leśny).
Przypomnijmy, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ma się zmienić także np. definicja budowli. Zostanie też doprecyzowane pojęcie względów technicznych, które pozwalają nie płacić podatku od nieruchomości (dziś problematyczne jest ustalenie, czym są i kto ma o tym decydować). Z kolei współwłaściciele garaży wielostanowiskowych, stanowiących odrębne nieruchomości (chodzi o sytuację, gdy każdy właściciel ma procentowy udział we współwłasności hali), nie będą odpowiadali solidarnie za zapłatę podatku i zostaną opodatkowani według posiadanych udziałów. Mało tego, właściciel mieszkania i garażu dostanie jedną decyzję ustalającą wysokość podatku, a nie dwie oddzielne.

Zmiany w spadkach i PCC

Resort administracji proponuje też zmiany w ustawach o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Wpływy z tych danin zasilają bowiem gminne kasy, mimo że podatnicy wpłacają je do urzędów skarbowych.
Projekt zakłada m.in. likwidację szczególnego zwolnienia z podatku (od spadków i darowizn albo PCC) nabycia nieruchomości lub ich części, które wchodzą w skład gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te będą jednak wciąż objęte ogólnymi zwolnieniami dla poszczególnych grup podatkowych, w szczególności dla najbliższej rodziny. Z kolei notariusze, jako płatnicy tych danin, będą mieli obowiązek przekazywania gminom deklaracji podatkowych wraz z informacją o kwocie podatku należnego wyłącznie w formie elektronicznej.
Ważną zmianą jest niewielka modyfikacja zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Resort chce doprecyzować, że preferencja przewidziana dla członków najbliższej rodziny (np. małżonka, rodzeństwa) nie dotyczy nabycia rzeczy lub praw majątkowych w drodze zasiedzenia.
Kolejna zmiana ma uregulować kwestię opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jednostronnej czynności dokonywanej w formie aktu notarialnego, a więc np. nieodpłatnego ustanowienia użytkowania i służebności. Przepisy określą m.in. moment powstania obowiązku podatkowego.
Wśród zmian w ustawie o PCC warto zwrócić uwagę np. na propozycję, zgodnie z którą w przypadku gdy umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego, pożyczkobiorca nie będzie musiał składać deklaracji PCC-3.
Współwłaściciele garaży wielostanowiskowych stanowiących odrębne nieruchomości nie będą odpowiadali solidarnie za zapłatę podatku i zostaną opodatkowani według posiadanych udziałów w garażu – proponuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dziś zdarza się, że otrzymują decyzje dotyczące opodatkowania całego garażu, a nie tylko swojej części
Etap legislacyjny
Projekt założeń do projektu ustawy – przed przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów