Efektem nowych przepisów ma być skuteczniejszy pobór podatków, zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, którego celem ma być skuteczniejszy pobór podatków oraz łatwiejsze zapobieganie oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Ustawa ma ułatwić wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej wymianę informacji podatkowych na temat podatników uchylających się od opodatkowania. Warto zaznaczyć, że przyjęte przepisy nie tworzą żadnych, nowych obowiązków wobec podatników.

Zgodnie z nowymi przepisami, wymiana informacji podatkowych obejmie informacje istotne do stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wyłączone z niej będą informacje objęte przepisami unijnymi odnoszącymi się do współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku VAT, ceł i podatku akcyzowego, a także dotyczące: składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej, należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

O skali oszustw podatkowych informował Algirdas Šemeta, unijny komisarz odpowiedzialny za podatki, który wyliczył, że unikanie opodatkowania i oszustwa podatkowego generują straty biliona euro w całej Unii europejskiej.

Warto przypomnieć, że w lutym br. Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy umożliwiającej skuteczniejszą walkę z nadużyciami w płaceniu podatku VAT. Przepisy mają też chronić uczciwych przedsiębiorców przed podatkowymi oszustami.