Urząd dalej może sprawdzać przedsiębiorcę, który na podstawie urzędowego protokołu kontroli skorygował deklarację VAT-7. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Według sądu korekta deklaracji, nawet jeśli uwzględnia wytyczne z protokołu kontroli, nie jest wiążąca dla urzędu w dalszych etapach postępowania. Organ skarbowy zawsze ma prawo do podejmowania czynności sprawdzających zmierzających do ustalania prawidłowego stanu faktycznego.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która zajmowała się sprzedażą maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Urząd kontroli skarbowej w ramach prowadzonych czynności sprawdzających na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) ustalił, że wystawione przez jej kontrahenta faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych (czyli sprzedaży towarów). Dlatego pozbawił ją prawa odliczenia VAT z tych faktur. Po zakończonej kontroli podatniczka otrzymała protokół z niej. Wzięła pod uwagę wytyczne z protokołu i skorygowała deklaracje VAT-7 za poszczególne miesiące 2007 r. Organ jednak kontynuował postępowanie wobec niej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
Podatniczka odwołała się do izby skarbowej. Podniosła, że urząd nie miał prawa dalej prowadzić postępowania kontrolnego i zbierać kolejnych dowodów na okoliczność jej faktycznej współpracy z kontrahentem, ponieważ została już złożona korekta deklaracji uwzględniająca wcześniejsze ustalenia organu.
Nie zgodziły się z nią ani izba, ani sąd wojewódzki, ani NSA. W ocenie sądu kasacyjnego protokół kontroli nie jest wiążący dla organu, podobnie jak dokonana przez podatniczkę korekta deklaracji. Sąd podkreślił, że gdyby uznać inaczej, a zdarzyłaby się sytuacja, że wcześniejsze ustalenia kontroli byłyby niezgodne z rzeczywistością, to organ nie mógłby już nigdy podejmować działań zmierzających do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 452/12).