Pracodawca musi wykazać w PIT-8C refundację kosztów doskonalenia zawodowego dla osoby, która zdecydowała się dobrowolnie odejść z pracy – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Firma w ramach restrukturyzacji wdrożyła program dobrowolnych odejść. Pracownicy, którzy złożą wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, dostaną odszkodowanie. Oprócz tego pracodawca zwróci im koszty szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego do kwoty 2 tys. zł. Muszą tylko w określonym czasie od rozwiązania stosunku pracy przedłożyć faktury dokumentujące wydatki na dokształcanie. Firma chciała wiedzieć, czy i jakie obowiązki wobec fikusa wynikają z refundacji szkoleń.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że takie świadczenie wobec byłych pracowników stanowi dla nich przychód z innych źródeł. Przedsiębiorstwo na podstawie art. 42a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) musi im więc wystawić informację PIT-8C o wypłaconych kwotach refundacji.
Organ podatkowy wyjaśnił, że do przychodów z innych źródeł określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT zalicza się w szczególności zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia oraz inne nieodpłatne świadczenia. Jednak – jak podkreślił – jest to tylko przykładowy katalog. Użycie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i można do nich zaliczyć świadczenia nie wymienione wprost w przepisie. „O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe” – zaznaczył dyrektor izby.
Informację PIT-8C firma musi przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania byłego pracownika. Ma na to czas do końca lutego następnego roku podatkowego. Pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek, tylko wykazuje przychód otrzymany przez pracownika. Ten – na podstawie PIT-8C – musi rozliczyć podatek samodzielnie w zeznaniu PIT-36 według skali podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-626/12-4/KO)