Wspólnik spółki kapitałowej przekształconej w spółkę osobową nie osiągnie przychodu z kapitałów pieniężnych, jeśli w momencie przekształcenia zyski starej firmy były przeniesione na kapitał zapasowy – stwierdził WSA w Rzeszowie.
Skarżącym był udziałowiec spółki z o.o., która w poprzednich latach wypracowywała zyski. Były one dzielone uchwałą zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych: przeznaczano je na wypłatę dywidendy lub na kapitał zapasowy. Wspólnicy postanowili przekształcić przedsiębiorstwo w spółkę osobową, czyli np. komandytową lub komandytowo-akcyjną. Wątpliwość dotyczyła tego, czy w przypadku przekształcenia zysk, który trafił wcześniej na kapitał zapasowy, będzie przychodem dla wspólników powstającej spółki osobowej.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku ich przekształcenia w spółki osobowe. Przychód określa się na dzień przekształcenia.
Sąd stwierdził też, że wcześniejsze przeznaczenie zysków na kapitał zapasowy lub rezerwowy oznacza, że zyski zostały podzielone, a więc wspólnik nie uzyskuje przychodu, który należałoby opodatkować PIT.
WSA uzasadnił, że z art. 192 kodeksu spółek handlowych wynika, iż pojęcie zysku niepodzielonego z lat ubiegłych jest odrębne od pojęcia kapitału zapasowego lub rezerwowego. To rozróżnienie ma decydujące znaczenie: w ocenie sądu wspólnik nie uzyska przychodu w przypadku przekształcania spółki kapitałowej w osobową, ponieważ kapitał zapasowy nie jest niepodzielonym zyskiem.
WSA zwrócił uwagę, że problem ten identycznie rozstrzygał wcześniej NSA (np. w wyroku z 7 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1671/10, oraz w wyroku z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1863/10). Co więcej, jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2012 r., art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT ma zastosowanie do przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, do którego doszło po 31 grudnia 2008 r. i do zysków wypracowanych po tej dacie. Wynika to z faktu, że sporny przepis wszedł w życie 1 stycznia 2009 r. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 891/12.