Przychody z najmu prywatnego wynajmujący może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym ze stawką 8,5 proc. Wybór tej formy rozliczeń jest możliwy, nawet jeśli pierwszy przychód z tego tytułu zamierza osiągnąć w grudniu. Także w tym miesiącu konieczne będzie jednak złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.
Anna Kucharska, doradca podatkowy w Mazars, wyjaśnia, że warunkiem korzystania z ryczałtu jest złożenie pisemnego zgłoszenia o wyborze tej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym, co do zasady w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego.
W przypadku podatnika rozpoczynającego osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku zgłoszenia trzeba dokonać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.
– Jeżeli jednak pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu, powinien złożyć oświadczenie do końca tego miesiąca – podkreśla Anna Kucharska.
Zgłoszenie dotyczy również lat następnych.
Ryczałt opłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyjątkiem grudnia, za który podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku.
Anna Kucharska przypomina, że jeżeli wynajmowany lokal należy do majątku wspólnego małżonków, przychody z najmu rozliczają oni po połowie, chyba że w terminie pierwszej wpłaty zryczałtowanego podatku złożą oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z nich. Takie oświadczenie jest ważne tylko w danym roku.
– Rozpoczynając najem pod koniec roku, zwłaszcza w przypadku wydatków na przystosowanie lokalu do wynajmu, warto zastanowić się, czy 8,5-proc. stawka zryczałtowanego podatku od przychodu będzie faktycznie korzystniejsza od podatku obliczonego według zasadach ogólnych, gdzie opodatkowany jest dochód – zwraca uwagę Anna Kucharska.
W tym drugim przypadku poniesione koszty będzie można uwzględnić w rozliczeniu podatku. Taki dochód będzie ponadto podlegał doliczeniu do pozostałych dochodów opodatkowanych skalą, które można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, korzystając z ulg podatkowych.
Podstawą obliczenia ryczałtu są przychody z najmu, wynajmujący nie potrąca kosztów ich uzyskania