Kwoty otrzymywane przez wynajmującego z tytułu opłat za media, w przypadku gdy ich ciężar spoczywa na najemcy z zasady nie stanowią dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak w sytuacji, gdy na podstawie zapisu umowy najmu, opłaty te nie zostały ujęte w źródle przychodów, jakim jest czynsz, stanowiąc opłaty dodatkowe.

Analogicznie do innych przychodów, tak i w przypadku najmu, podatnik sam wybiera preferowaną przez siebie formę opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ustalany przez pomożenie wartości uzyskanego przychodu i stawkę 8,5%. Trzeb jednak pamiętać, że ta forma opodatkowania wyłącza możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Najem jako źródło przychodów

Przychodem określa się z zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednym ze źródeł przychodów jest najem.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Można zatem przyjąć, iż podstawę generowania przychodów z najmu stanowi umowa zawarta między wynajmującym, a najemcą.

Wszystko zależy od umowy

Do przychodów z najmu można nie zaliczać ponoszonych przez najemcę opłat związanych z przedmiotem najmu takich jak np. czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłat za media (wodę, energię, gaz), czy za rozmowy telefoniczne. Stanie się tak gdyż umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. W sytuacji gdy takich postanowień w umowie nie ma opłaty te z jednej strony stanowią przychód, z drugiej mogą być rozliczone w kosztach. W związku z tym, że osoby decydujące się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosują stawkę bezpośrednio do przychodów nie zmniejszając ich o poniesione koszty, muszą zwrócić szczególną uwagę na postanowienia umowy.

Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w dniu 22 sierpnie 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPB1/415-310/12-4/AG), zgodnie z treścią której „przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za media, wodę, energię elektryczną, gaz – skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.”
Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care