Zarząd i członkowie rady nadzorczej muszą dopilnować, aby sprawozdania finansowe i z działalności spełniały wymagania ustawy o rachunkowości. Jeśli tego nie zrobią, spółka może ubiegać się o zadośćuczynienie.
Rozliczenie ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy ciągnie się zazwyczaj przez wiele miesięcy. Rozpoczyna się od porównania faktycznego stanu majątku z tym wykazanym w ewidencji. Czynności dotyczące 2012 roku w wielu podmiotach mogą już trwać, ponieważ inwentaryzację (podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego) niektórych aktywów i pasywów można rozpocząć trzy miesiące przed dniem bilansowym (przypada zwykle 31 grudnia). Wszystkie prace zakończą się natomiast najpóźniej 15 lipca 2013 r., który jest ostatnim dniem przewidzianym ustawą na przekazanie sprawozdania finansowego do krajowego rejestru sądowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co może nastąpić najpóźniej ostatniego dnia czerwca).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązków zarządu

Zaniedbań pracownika

Organów nadzorczych

Czy tylko komitet audytu odpowiada za prawidłowe sporządzenie sprawozdania

Jaka kara grozi spółce giełdowej, co do której są zastrzeżenia biegłego rewidenta

Czy osoba fizyczna musi publikować sprawozdanie w rejestrze sądowym

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Kto odpowiada za prawidłowe rozliczenie ksiąg za 2012 rok.