Podatnik, który w ciągu czterech lat kupił i sprzedał dziewięć samochodów osobowych, prowadził działalność gospodarczą i musi rozliczyć się z podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Skarżący w latach 2005-2009 kupił dziewięć samochodów i je sprzedał. W tym samym okresie używał dwóch innych samochodów i motocykla, przy czym jedno z tych aut oraz motocykl również zbył. Organy podatkowe uznały, że prowadził niezarejestrowaną działalność gospodarczą i powinien rozliczyć przychód ze sprzedaży samochodów. Podatnik twierdził natomiast, że nabył wszystkie auta na własne potrzeby i nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej.
Sąd orzekł, że podatnik nie ma racji. WSA wyjaśnił, że w świetle obowiązującego w powyższym okresie stanu prawnego za działalność gospodarczą należało uznać działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły oraz prowadzoną we własnym imieniu. O zorganizowanym charakterze działalności można mówić, gdy osoba ją prowadząca m.in. dokona wielu czynności, które są niezbędne dla zaistnienia w obrocie gospodarczym. Działalność jest ciągła, gdy zachowanie podatnika jest sekwencją określonych czynności. W omawianej sprawie skarżący osiągał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej: prowadził bowiem działalność przez kilka lat, od nabycia do sprzedaży mijał krótki czas, a konsekwencją transakcji był zysk. Przykładowo, tego samego dnia podatnik kupił dwa pojazdy i po około dwóch miesiącach sprzedał je. Zdaniem sądu, trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla nabycia tego samego dnia dwóch samochodów na własne potrzeby, zwłaszcza gdy w tym samym czasie skarżący dysponował trzema innymi pojazdami. Wyrok jest nieprawomocny.

Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla nabycia tego samego dnia dwóch samochodów na własne potrzeby

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 3 października 2012 r., sygn. akt I SA/Po 595/12