Po ogłoszeniu sprawozdań organizacji zbiorowego zarządzania będzie można zobaczyć ich sytuację finansową - twierdzi Janusz Fogler, prezes zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Organizacje zbiorowego zarządzania muszą po raz pierwszy sprawozdania za 2011 r. sporządzać na podstawie ustawy o rachunkowości, badać przez biegłego rewidenta oraz publikować w internecie. Czy poprawi to transparentność finansów ZAiKS?
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS już od kilku lat przekazuje Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organu nadzoru – sprawozdanie z działalności. Dołącza też sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Dlatego nowe wymogi ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) nie wpłyną znacząco na transparentność naszych finansów.