Prawo do ulgi meldunkowej ma podatnik, który sprzedał lokal mieszkalny z prawem użytkowania wieczystego gruntu – orzekł WSA w Rzeszowie.
Spór w omawianej sprawie dotyczył ulgi meldunkowej, która obowiązywała w ustawie o PIT do końca 2008 r. Polegała ona na tym, że osoba, która była zameldowana w mieszkaniu przez okres 12 miesięcy i zdecydowała się je sprzedać, była zwolniony z zapłaty podatku dochodowego. Problem dotyczył jednak tego, czy z ulgi korzysta również grunt pod tym budynkiem. Sąd przypomniał, że spór taki rozstrzygnął w uchwale NSA (uchwała z 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11). Uznał on, że ulga meldunkowa obejmowała nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony.
W omawianej sprawie spór dotyczył jednak nie przychodu ze sprzedaży gruntu, ale przychodu ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu. WSA orzekł, że ulga meldunkowa obejmuje również przychód ze zbycia tego prawa. Sąd uzasadnił, że budynki na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym są odrębną własnością od gruntu. Pozostają jednak w gospodarczym związku z użytkowaniem wieczystym. Innymi słowy, budynki dzielą los prawny użytkowania wieczystego. Wyrok jest nieprawomocny.

19 proc. wynosi stawka PIT od sprzedaży nieruchomości niepodlegających zwolnieniu

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 237/12.