Podatnicy, którzy nabyli budynek wraz z gruntem do końca 2008 r., a następnie go sprzedają, mogą skorzystać z ulgi meldunkowej w podatku dochodowym – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
W styczniu 2008 r. skarżąca nabyła w spadku po zmarłym ojcu nieruchomość – dom jednorodzinny i grunt pod nim. We wrześniu tego samego roku sprzedała działkę wraz z domem, a następnie złożyła oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. Dołączyła również wydane przez urząd miejski poświadczenie zameldowania na pobyt stały w domu w okresie od 1987 do 2008 r. Uznała więc, że korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego (ulgi meldunkowej) od domu i gruntu. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia m.in. budynku mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w tym budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Ze zwolnienia mógł skorzystać podatnik, który w terminie 14 dni od dnia zbycia nieruchomości złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnianiu warunków.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził jednak, że podatniczka powinna wykazać w zeznaniu rocznym za 2008 r. dochód z odpłatnego zbycia udziału w prawie własności gruntu i opodatkować go. Skarżąca nie zgodziła się z takim stanowiskiem organu podatkowego i złożyła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd przyznał jej rację. Uznał, że spełniła ona wymogi wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT. Zwrócił też uwagę na uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów (z 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FPS 3/11). Zgodnie z nią ulga meldunkowa obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony. Obecnie nie ma więc wątpliwości, że podatnicy, którzy nabyli w latach 2007–2008 nieruchomości i je sprzedają, po spełnieniu powyższych warunków nie muszą płacić podatku od budynku i gruntu. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1244/12.