Podpis złożony na wypełnionej deklaracji podatkowej to swojego rodzaju potwierdzenie danych w niej zawartych, dlatego też z zasady jest on konieczny. Wyjątek od tej reguły stanowią roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu, w przypadku których obowiązek autoryzacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wymagany.

Wynika to z faktu, iż bazują one na specyficznej konfiguracji danych, dotyczących zeznań podatkowych sporządzanych i składanych za poprzednie lata, takich jak numer NIP, imię i nazwisko podatnika, jego numer PESEL, data urodzenia, czy też kwota przychodu wykazana w zeznaniu za poprzedni rok.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku innych deklaracji, nieważne czy składanych osobiście w urzędzie skarbowym, przesyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też elektronicznie, podpis jest niezbędny.

Pełnomocnik podpisze deklarację podatkową

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają jednak możliwość złożenia deklaracji podatkowej podpisanej przez osobę do tego upoważnioną, mianowicie pełnomocnika. Gdy jest więc osoba, której można powierzyć takie obowiązki warto tę opcję rozważyć. Może to być np. księgowa, która prowadzi sprawy firmy, wypełnia deklarację, a gdy przedsiębiorca samodzielnie prowadzi księgowość np. członek rodziny. Takie upoważnienie może okazać się bardzo pomocne, w szczególności gdy profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga częstych podróży służbowych. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia z obowiązku podpisania deklaracji. Jeżeli jednak przepisy prawa wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne tylko pod warunkiem, że udzieliły go wszystkie te osoby.

Należy przy tym pamiętać, że rolę pełnomocnika może pełnić jedynie osoba fizyczna (nie może to być np. spółka). Przepisy nie wymagają by taka osoba posiadała określone uprawnienia, jak np. doradca podatkowy, czy adwokat. Wystarczające jest by posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.