Obowiązek sporządzania i składania deklaracji podatkowych wynika bezpośrednio z przepisów materialnego prawa podatkowego. W tym zakresie ustawodawca przewidział możliwość korzystania z pomocy pełnomocnika. Udogodnienie dotyczy także deklaracji składanych drogą elektroniczną.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

17 zł wynosi opłata skarbowa od pełnomocnictwa

– W związku z tym, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, po spełnieniu określonych wymogów podpisanie deklaracji nie wymaga osobistego działania podatnika, płatnika lub inkasenta – dodaje Radosław Druć, starszy konsultant w TPA Horwath.

Ekspert dodaje, że w rzeczywistości gospodarczej podatnicy niejednokrotnie decydują się na zmianę pełnomocnika. W takiej sytuacji, w celu skutecznego wycofania wcześniej udzielonego umocowania należy złożyć stosowne oświadczenie o jego odwołaniu organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy (np. urząd właściwy dla VAT w przypadku deklaracji VAT-7). Należy mieć na uwadze, że do czasu powiadomienia organu podatkowego o odwołaniu pełnomocnik może nadal reprezentować swojego mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji.

– Pełnomocnictwo to nie uprawnia jednak ani do sporządzenia, ani też do korygowania deklaracji, dlatego też taka sytuacja nie niesie za sobą zbyt wielkiego ryzyka – uspokaja Radosław Druć.

Według naszego rozmówcy procedura odwołania pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej również nie jest skomplikowana. Wystarczy, że podatnik złoży odpowiednie zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa na urzędowym formularzu (obecnie formularz OPL-1). Radosław Druć przypomina, że takie zawiadomienie składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników nie zaś w sprawach, którego dana deklaracja dotyczy.