Z instrukcji użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wersja 1.4 z 4 stycznia 2012 r.), udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, wynika, że podatnik, który chce złożyć e-deklarację musi mieć podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli jednak chce, aby w jego imieniu e-deklarację złożył pełnomocnik, musi spełnić również inne wymogi. Jak czytamy w instrukcji, „warunkiem złożenia deklaracji przez pełnomocnika drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz: posiadanie upoważnienia ZAS-E lub posiadanie upoważnienia do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie złożonego pełnomocnictwa przez podatnika, płatnika (UPL-1)”. Problem w tym, że upoważnienie ZAS-E zostało zlikwidowane w 2009 r.

Do składania deklaracji VAT, CIT, PCC i innych wymagany jest e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Aby przesłać roczny PIT, można podać pięć cech osobowych: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy, datę urodzenia i kwotę przychodu z zeznania rocznego sprzed dwóch lat

Gdy jednak zapytaliśmy resort, jakie wymogi musi spełnić podatnik, który chce ustanowić pełnomocnika do e-deklaracji, odpowiedź była prawidłowa. Ministerstwo nie wspomniało o upoważnieniu ZAS-E. Wyjaśniło, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. Z kolei wzory formularzy pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1) wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. nr 286, poz. 1681).

– Podatnik, który chce, aby jego e-zeznanie złożył pełnomocnik, musi udzielić odpowiedniego upoważnienia – potwierdza Ewelina Golińska z działu doradztwa podatkowego Deloitte.

W tym celu – jak dodaje ekspert – konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli formularza UPL-1.

Pełnomocnictwo można też odwołać, składając w urzędzie zawiadomienie OPL-1.

Ekspert tłumaczy, że pełnomocnictwo to może być złożone tylko w formie pisemnej, natomiast osoba autoryzowana do wysyłania deklaracji w imieniu podatnika musi dusponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

– W przypadku ustanawiania pełnomocnika przez małżeństwa korzystające z możliwości wspólnego opodatkowania konieczne jest upoważnienie tego samego pełnomocnika przez każdego z małżonków – mówi Ewelina Golińska.