Opłaca podatek rolny, otrzymuje dopłaty z ARiMR na prowadzenie gospodarstwa, nie prowadzi działalności gospodarczej. Część działek wydzierżawiona jest pod uprawy rolnicze – rośliny energetyczne. Na pozostałej części gospodarstwa prowadzona jest przez podatnika i jego żonę produkcja rolna. Podatnik nie wie, czy od dzierżawy powinien rozliczyć PIT.

Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy takie rozliczenie nie będzie konieczne.

Podstawową cechą działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej nie stanowią przychodów z tej działalności.

Dla uznania za źródło przychodów w rozumieniu PIT dzierżawy gospodarstwa rolnego lub jego składników najistotniejsze znaczenie ma okoliczność, na jakie cele jest wydzierżawiane gospodarstwo rolne lub jego składniki.

Jeżeli gospodarstwo rolne wydzierżawione zostało na działalność rolniczą, to dzierżawa nie stanowi źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. A to oznacza, że przychody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 kwietnia 2012 r. (nr ITPB1/415-122/12/AK).