W ramach zobowiązania najemcy, strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła, itp.) będą rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie refaktur, not obciążeniowych bądź w inny umówiony sposób.

Datę powstania przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1e ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień tego okresu określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (rozwiązanie to stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego). Zatem w przypadku gdy umowa najmu przewiduje odrębne od czynszu rozliczenie tzw. mediów przez ich refakturowanie z wynajmującego na najemcę, to postanowienia umowy dla celów podatkowych powinny określać datę powstania przychodu u wynajmującego z tego tytułu.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 czerwca 2012 r. (nr DD2/033/21/KOI/2012/DD-159).