– Bilansowo powinny być ujmowane na koncie przychody przyszłych okresów i miesięcznie odnoszone w przychody wykazywane w rachunku zysków i strat – wyjaśnia w rozmowie z DGP Andre Helin, prezes BDO.

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstanie w chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W rozumieniu przepisów podatkowych z działalności gospodarczej przychód zostanie rozpoznany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego z umowie lub fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Andre Helin podkreśla również, że dualizm podatkowo-bilansowy (inny termin wystawienia dokumentu, okres czynszu, termin płatności, faktyczna zapłata) wywoła określone konsekwencje w ujęciu na dzień bilansowy tej operacji gospodarczej i konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (powstanie różnica przejściowa).