Podatnik, którego kontrahent zapłacił należność wynikającą z faktury korygującej, a nie faktury pierwotnej, może obniżyć swój podatek należny nawet jeśli nie posiada potwierdzenia odbioru faktury korygującej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sąd zwrócił uwagę, że z zasady podatnik może obniżyć podatek należny pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wyjaśnił, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-588/10 dopuścił możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w VAT w szczególnych przypadkach. Chodzi o sytuację, gdy podatnik nie jest w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale podejmował wysiłki, aby dostarczyć korektę i z innych okoliczności wynika, że korekta dotarła do kontrahenta.
Sąd uzasadniał, że mimo braku potwierdzenia odbioru można domniemywać, że korekta dotarła do odbiorcy, gdy kontrahent uiścił należność z niej wynikającą.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 327/12.