Firma, która nie jest w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, może skorygować VAT, pod warunkiem że dochowała należytej staranności.
Skarżącymi w dwóch rozpatrzonych wczoraj sprawach były spółki, które musiały skorygować podstawę opodatkowania w VAT. Aby zmniejszyć obrót, wysłały do kontrahentów faktury korygujące. Nie otrzymały jednak potwierdzenia odbioru tych korekt. Co więcej, twierdziły, że nie jest możliwe w ogóle uzyskanie potwierdzeń. W związku z tym spółki chciały wiedzieć, czy mogą skorygować podatek naliczony w miesiącu wystawienia faktury, mimo że nie posiadają potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Minister finansów uznał, że będą mogły skorygować VAT pod warunkiem uzyskania potwierdzeń. Dopóki ich nie mają, nie mogą obniżyć podstawy opodatkowania w VAT.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że wymóg potwierdzenia odbioru faktury korygującej jako warunku pomniejszenia podstawy opodatkowania w VAT jest zgodny z prawem unijnym

W sprawie spór sprowadzał się do wykładni art. 29 ust. 4a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim, w przypadku udzielenia bonifikat, opustów, reklamacji i skont podstawę opodatkowania w VAT zmniejsza się o kwoty tych rabatów, pod warunkiem że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik uzyskał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Jeśli podatnik później otrzyma takie potwierdzenie, to będzie mógł skorygować VAT za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał potwierdzenie.
Sąd zwrócił uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-588/10 przesądził, że Polska może stosować wymóg potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Jeśli jednak w rozsądnym terminie podatnik nie mógł uzyskać potwierdzenia oraz faktycznie doszło do transakcji i podatnik dochował należytej staranności, to nie można mu odmówić prawa do skorygowania VAT.
WSA wskazał, że w tym szczególnym przypadku podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania, mimo że nie ma potwierdzenia odbioru. Sąd nie podzielił ani stanowiska ministra finansów, ani stanowiska skarżącej spółki. Wyjaśnił, że minister zbyt restrykcyjnie zinterpretował przepisy, natomiast podatnik nie będzie mógł zawsze skorygować podatku. Sędzia Ewa Radziszewska-Krupa zwróciła uwagę, że każdą sprawę należy badać indywidualnie. Ponieważ w omawianych wyrokach spółki wyjaśniły we wnioskach o udzielenie interpretacji, że nie są w stanie uzyskać potwierdzeń, sąd musiał przyjąć taki stan faktyczny. Wyroki są nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 324/12 oraz III SA/Wa 325/12.