Spółdzielnia nie wie, czy od zakupu opału do ogrzewania tego budynku musi rozliczyć akcyzę.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu taki obowiązek nie wystąpi. Konieczne jest jednak spełnieniu kilku warunków.

Obrót wyrobami akcyzowymi od 2 stycznia 2012 r. jest opodatkowany. Jednak są liczne wyjątki od tej zasady. Zwolniona z akcyzy jest m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu z innych zwolnień. Te inne zwolnienia dotyczą wyrobów węglowych zużywanych przez: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki sił zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego.

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób – zużywać będzie wytworzone ciepło albo w gospodarstwach domowych (w mieszkaniach lokatorskich pracowników) albo na działalność gospodarczą – biura. Przy czym art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy akcyzowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626), umożliwia zwolnienie z podatku węgla zużywanego jedynie w gospodarstwach domowych. Z kolei zużycie wyrobów węglowych przez podmioty gospodarcze (w tym przypadku zużywane do ogrzania biur spółdzielni – wykorzystywane do prowadzonej działalności) jest przedmiotem odrębnego zwolnienia uregulowanego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

W konsekwencji spółdzielnia może skorzystać ze zwolnienia wyrobów węglowych zużywanych do ogrzania mieszkań pracowników. Natomiast wyroby węglowe zużywane do ogrzania biur powinna nabyć od pośredniczącego podmiotu węglowego z zapłaconą akcyzą.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lutego 2012 r. (nr ILPP3/443-103/11-2/TW).