Spółdzielnie mieszkaniowe mogą powołać np. kluby organizujące zajęcia kulturalne, które nie stanowią samodzielnych organizacji.
Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie przyznają klubowi osiedlowemu osobowości prawnej. Tym samym nie ma on obowiązku składania odrębnego zeznania podatkowego CIT. Nawet jeśli zajęcia w klubie prowadzone są przez pracowników spółdzielni albo przez osoby zatrudniane na umowę o dzieło czy umowę-zlecenie, a część zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych czy innych odbywa się za odpłatnością, to rozliczenia podatkowego dokonuje spółdzielnia. Tym samym to spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa prowadząca działalność społeczną czy kulturalno-oświatową uwzględnia koszty i przychody związane z klubem w swoim rozliczeniu CIT.
Problemem może być jednak zaliczenie przez spółdzielnię czy wspólnotę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością społeczną i kulturalno-oświatową, które mają wpływ na zwolniony dochód spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Jak przypomina Piotr Kościańczuk, dyrektor Kancelarii Skłodowscy, do zastosowania tego zwolnienia spełnione muszą być łącznie następujące warunki: spółdzielnia musi prowadzić działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i muszą być związane z utrzymaniem tych zasobów.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Organy podatkowe mogą uznać, że działalność społeczna i kulturalno-oświatowa prowadzona przez spółdzielnię lub przez klub osiedlowy nie wpisuje się w działalność związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Konsekwencją tego będzie to, że wydatki na działalność klubu (np. poczęstunek, wystrój i wyposażenie wnętrza) ponoszone w związku z działalnością klubu będą miały wpływ na dochody osiągane z innej działalności gospodarczej, ale nie wpłyną na ustalenie dochodu zwolnionego.
W interpretacji z 21 czerwca 2010 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że działalność kulturalno-oświatowa stanowi inną sferę aktywności spółdzielni niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Pamiętać też trzeba, że w zakresie ustalenia dochodu zwolnionego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi organy kierują się interpretacją ogólną ministra finansów z 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82).