Opłacanie PIT raz na 3 miesiące pozwoli lepiej wykorzystywać posiadane środki. Można za nie np. kupić towar - mówi Wiktor Sarota, prezes InFakt.pl.
Z raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011”, przygotowanego przez InFakt.pl we współpracy z firmą badawczą 4P research mix, wynika, że zaledwie 16 proc. przedsiębiorców rozlicza się z podatku dochodowego kwartalnie. Może to za mało atrakcyjna forma?
Kwartalna forma rozliczenia jest korzystna, ponieważ daje przedsiębiorcy większą możliwość optymalizacji należności podatkowych, poprawia płynność finansową oraz zmniejsza obowiązki biurokratyczne wobec urzędu skarbowego.
Który przedsiębiorca może opłacać podatek kwartalnie?
Od 2007 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz spełniający kryteria uznania za małego podatnika mają możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy obliczanych za okresy kwartalne.
Za małego podatnika uważani są podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.
Czy podatnicy jeszcze mogą wybrać kwartalne zaliczki?
Tak. Decydując się na kwartalne opłacanie zaliczek, mali podatnicy powinni zawiadomić o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbowego. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Jak wpłacać zaliczki kwartalne?
Zaliczki kwartalne należy wpłacić do 20. każdego miesiąca następującego po danym kwartale, czyli kolejno do: 20 kwietnia 2012 r., 20 lipca 2012 r., 20 października 2012 r., 20 stycznia 2013 r. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Oznacza to, że konieczność zapłaty podatku powstaje co 3 miesiące, za cały kwartał. Tym samym środki, które podlegałyby wpłacie do skarbówki, pozostają dłużej do dyspozycji przedsiębiorcy, umożliwiając finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.
Warto jeszcze dodać, że u podatników opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2012 r. jest to 3091 zł).
Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzący działalność handlową każdego miesiąca ma do zapłacenia podatek dochodowy w wysokości ok. 1 tys. zł. Jaka będzie jego oszczędność na kwartalnym rozliczeniu?
Wybierając rozliczenie kwartalne, podatek za styczeń będzie on zobowiązany zapłacić do 20 kwietnia, a zatem 1 tys. zł pozostaje na jego koncie przez następne 2 miesiące, a kolejny 1 tys. zł (podatek za marzec) ma do dyspozycji przez miesiąc.
Czy można płacić VAT kwartalnie?
Owszem. Dla większości małych podatników (niewystępujących regularnie o zwrot VAT) korzystna będzie także kwartalna forma rozliczenia z VAT.
Decydując się na kwartalne rozliczanie z VAT, należy wypełnić druk VAT-R (wersja 11) jako aktualizację danych, zaznaczając poz. 44 punkt nr 1 i poz. 51, do 25 lutego. Spowoduje to odroczenie płatności aż o 2 miesiące –VAT za I kwartał 2012 r. przypadnie do zapłacenia najpóźniej do 25 kwietnia 2012 r., czyli w pierwszym miesiącu kolejnego kwartału.
Usługi fakturowania
Firma InFakt.pl dostarcza usługi fakturowania oraz księgowości w wersji self service oraz all inclusive. Usługi te przeznaczone są dla freelancerów, samozatrudnionych oraz mikro i małych firm.