Ubezpieczenie podmiotów audytorskich ubiegających się o wpis na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych musi obowiązywać od dnia umieszczenia firmy w tym wykazie.
Problem może więc powstać od 11 lutego, w momencie wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1210). Wyklucza ona bowiem możliwość wykupienia obowiązkowej polisy wstecz.

Jeżeli uchwała zostanie przekazana do KNA 1 marca, to wpis uprawomocni się 1 kwietnia i od tego dnia najpóźniej należy posiadać ubezpieczenie

Ciężko natomiast jest ustalić moment pojawienia się na liście. Wynika to z ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) po otrzymaniu wniosku podmiotu podejmuje uchwałę o wpisie, którą doręcza Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w terminie 14 dni. Firma pojawia się na liście, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Po jej uprawomocnieniu się dane podmiotu zamieszczane są na liście prowadzonej w formie elektronicznej na stronie www.kibr.org.pl. Oczywiście ubezpieczenie można wykupić wcześniej, tj. między datą podjęcia uchwały, a datą jej uprawomocnienia.

Warto też pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy OC powoduje skreślenie z listy.

– Należy jednak określić precyzyjnie datę, od jakiej musi obowiązywać ochrona ubezpieczeniowa i nie może być to data zarówno wcześniejsza, jak i późniejsza – twierdzi Józef Król, prezes KRBR.
Dodaje, że każdy podmiot uprawniony, który ubiega się o wpis na listę, powinien skontaktować się z Biurem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, aby uzyskać informację o dacie przekazania do KNA uchwały. Od 1 marca informacje w tym względzie będą również dostępne na stronie internetowej samorządu.