Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2012 r. na 336 zł. Maciej Chorostkowski, zastępca dyrektora Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, przypomina, że składka opłacana jest za okresy kwartalne.
Należy to uczynić najpóźniej do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Oznacza to, że osoby umieszczone w rejestrze biegłych rewidentów dostępnym na stronie internetowej www.kibr.org.pl (bez względu czy wykonują zawód, czy nie) do 25 kwietnia muszą wpłacić na konto KIBR 84 zł. Wyjątkiem są tylko ci, którzy na podstawie decyzji Rady płacą składkę w obniżonej wysokości 20 zł rocznie.
Uiszczanie tej składki członkowskiej jest o tyle ważne, że rewident, który zalega z nią dłużej niż rok, traci uprawnienia. Rada musi podjąć w takiej sytuacji uchwałę o usunięciu audytora z listy biegłych.
Skreślony rewident nawet po uzupełnieniu zaległości nie może zostać ponownie wpisany do rejestru. Aby znowu do niego trafił, konieczne jest przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na warunkach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 694 z późn. zm.), tj. m.in. zdanie wszystkich egzaminów.