Minister finansów w projekcie rozporządzenia określił właśnie wzór tego druku. Formularz stosowany będzie do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku do zwrotu nadpłaty lub podatku. Przy czym podawane nazwisko i imię (poz. 5 i 6) będą służyły jedynie do prawidłowej identyfikacji, gdyż źródłem aktualizacji tych danych jest rejestr PESEL.

Dodatkowo minister opracował nowy wzór NIP-2. Jest to zgłoszenie przeznaczone dla podmiotów (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, wyodrębnione jednostki wewnętrzne, podatkowe grupy kapitałowe) zobowiązanych do zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacji objętych nim danych.

Nowe będzie też zgłoszenie identyfikacyjne (aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7). Pewne modyfikacje zostały też wprowadzone w informacji o rachunkach (NIP-B), informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A) i informacji o wspólnikach lub spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Nowe druki mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Etap legislacyjny

Projekt Ministerstwa Finansów