Zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej na biegłym rewidencie ciąży obowiązek związany z testowaniem systemów informatycznych, w których prowadzone są księgi rachunkowe.

Antoni Kwasiborski, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wyjaśnia, że przedmiotem badania przez biegłego rewidenta powinny być zarówno aspekty merytoryczne, jak i formalne prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą komputera.

Jednostka powinna mieć przy prowadzeniu dokumentacji przy użyciu komputera m.in. wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji

Najistotniejszym zagadnieniem merytorycznym jest poprawność wykonywania procedur rachunkowości, których liczba i złożoność zależą od zakresu funkcji wykonywanych za pomocą systemu. Do procedur rachunkowości należą m.in. grupowanie i sumowanie obrotów w układzie chronologicznym (w dzienniku) i systematycznym (na kontach), saldowanie, czyli obliczanie różnic pomiędzy obrotami zgromadzonymi na dwóch różnych stronach kont (Wn i Ma).

Natomiast w bardziej zaawansowanych systemach do tych procedur należą m.in. automatyczne generowanie zapisów księgowych i agregowanie danych do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Analizę funkcjonowania systemów rachunkowości informatycznej ułatwia wymagana przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości dokumentacja systemów, o ile podmiot ją posiada.

Antoni Kwasiborski dodaje również, że aspekt formalny – to badanie, czy księgi rachunkowe, bez względu na swoją postać, spełniają szczegółowe wymogi art. 13 – 24 ustawy o rachunkowości (dotyczące zapisów w księgach oraz dowodów księgowych).