Niektóre mniejsze jednostki mogą sporządzać sprawozdania finansowe w formie uproszczonej. To ułatwienie nie dla wszystkich oznacza zwolnienie z obligatoryjnego badania przez niezależnego biegłego rewidenta.
Szymon Cendal, ekspert w firmie konsultingowej DF Kon, przypomina, że każde sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Uproszczenie sprawozdania finansowego polega na zaprezentowaniu poszczególnych pozycji z mniejszą szczegółowością, tj. tylko według oznaczeń literowych i cyfr rzymskich. Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości podmioty, które mogą stosować to ułatwienie, nie mogą przekroczyć w bieżącym i poprzednim roku dwóch z trzech następujących wskaźników. Po pierwsze ich średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 50 osób. Dalej suma aktywów w złotych nie może przekraczać równowartości 2 mln euro. Po trzecie, ewentualnie ich przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w złotych nie mogą przekroczyć równowartości 4 mln euro. Wartości wyrażone w euro należy przeliczyć po kursie na dzień bilansowy.
– Oznacza to, że sprawozdanie uproszczone może sporządzić jednostka, która np. zatrudnia 100 osób – o ile jej aktywa i przychody netto są niższe od wyżej wskazanych limitów – mówi nasz rozmówca.

Uproszczonych sprawozdań finansowych nie mogą składać np. banki

Obowiązek poddania sprawozdania obowiązkowemu badaniu mają głównie jednostki kontynuujące działalność m.in. instytucjach finansowe i fundusze emerytalne, spółki akcyjne (chyba, że na dzień bilansowy są w organizacji). Badane są również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości badane są także sprawozdania finansowe innych jednostek, które spełniają dwa z następujących warunków, tj. ich średnioroczne zatrudnienie wynosi co najmniej 50 osób; suma aktywów w złotych wynosi co najmniej równowartość 2,5 mln euro; przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w złotych wynoszą co najmniej równowartość 5 mln euro.
– W podanym wcześniej przykładzie jednostka sporządzająca sprawozdanie w formie uproszczonej nie będzie zobowiązana do jego badania, jeżeli działa w odpowiedniej formie prawnej np. spółki osobowej, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej w organizacji – mówi Szymon Cendal.
Obligatoryjnie będą jednak badane sprawozdania spółek akcyjnych kontynuujących działalność, spółek przejmujących lub nowo zawiązanych – nawet jeżeli ich sprawozdania sporządzane są w formie uproszczonej.