Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmą udziały w proporcjach zgodnych z udziałami w spółce cywilnej. Podatnicy nie wiedzą, czy przy takiej transakcji dojdzie do sukcesji numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Według Izby Skarbowej w Łodzi zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93–93e Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Jednak zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

● przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;

● przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 12 ust. 1 i 1a ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1a tej ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

W świetle powyższego stwierdzić należy, że omawiane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników stanowią przepisy lex specialis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.

W analizowanej sprawie w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją spółki przekształcanej, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca powstać w wyniku przekształcenia spółki cywilnej będzie sukcesorem przyznanego na rzecz spółki cywilnej NIP.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 października 2011 r. (nr IPTPP1/406-3/11-3/MS).