Bardziej opłacalne podatkowo jest trwanie przy relacji niekorzystnej ekonomicznie niż podejmowanie działań zmierzających do jej zmiany (koszty tej zmiany nie są kosztami podatkowymi) - mówi Mariusz Machciński doradca podatkowy, partner w Stone & Feather Tax Advisory.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 3 lutego 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1434/11) uznał, że wydatki poniesione przez polską spółkę w związku z likwidacją zagranicznej spółki i przejęciem jej produkcji nie są kosztem podatkowym. Czy to słuszny wniosek?
W omawianej sprawie można wydzielić dwa wątki: przynależność obu spółek do tej samej grupy kapitałowej i koszty likwidacji działalności spółki zagranicznej w kontekście warunków stawianych kosztom uzyskania przychodów. Wątki te w dużym stopniu biegną niezależnie od siebie, ale mają też punkty styczne. Powiązanie grupowe miałoby znaczenie o tyle, o ile koszty poniesione przez spółkę polską nie byłyby uzasadnione ekonomicznie i wynikałyby z samej tylko przynależności spółki polskiej i zagranicznej do tej samej grupy kapitałowej. Kwestia powiązania i jego wpływu na transakcję nie była badana przez sąd, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że zdecydowała o treści wyroku. Klasyfikacja podatkowa wydatków likwidacyjnych, przy założeniu, że wynikały one z rachunku ekonomicznego, nie powinna bowiem różnić się od innych wydatków, jakie podatnicy ponoszą w związku z zakończeniem aktualnej współpracy biznesowej.