Biegły, który będzie badał sprawozdania finansowe za 2011 rok, musi być niezależny. Kryteria te określone są w art. 56 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.). Jest to o tyle ważne, że badanie sprawozdania bez spełnienia tego warunku będzie nieważne z mocy prawa.

Barbara Kapicka, biegły rewident, podkreśla, że przy zawieraniu umów o badanie sprawozdania finansowego, obowiązek zweryfikowania niezależności podmiotu i biegłego reprezentującego podmiot spoczywa także  po stronie zlecającego badanie. Jest to dochowanie staranności przy zawieraniu umowy, które jest sprawdzane przez sądy w sprawach spornych.

– Oświadczenie o niezależności podmiotu i biegłego rewidenta musi być umieszczone w raporcie z badania zgodnie z ust. 76c krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – twierdzi Barbara Kapicka.

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności jest nieodłącznym załącznikiem dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania. Oświadczenia składają zarówno biegli przeprowadzający badanie, jak i podmioty uprawnione.

– Rocznie spotykamy się zaledwie z kilkoma przypadkami naruszenia niezależności przez biegłych rewidentów – twierdzi Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Jest to zjawisko marginalne, tym bardziej jeśli bierze się pod uwagę liczbę biegłych i badań, które przeprowadzają. Józef Król wyjaśnia, że sąd dyscyplinarny stosuje zwykle kary nagany lub upomnienia. Na przestrzeni ostatnich lat nie doszło do żadnego przypadku ciężkiego naruszenia niezależności.

Oświadczenie o niezależności zamieszczone w raporcie :
„ Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident ........... nr rej. ......... oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.)”.