Komisja Nadzoru Finansowego musi być informowana o nieprawidłowościach w instytucjach płatniczych.
Na firmy audytorskie przeprowadzające czynności rewizji finansowej w krajowych instytucjach płatniczych nałożony został nowy obowiązek informacyjny. Wynika on z art. 82 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1175), która obowiązuje od 23 września.
Zgodnie z tym przepisem podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego musi niezwłocznie informować Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności rewizji finansowej okolicznościach i zdarzeniach, które mogą stanowić podstawę do wydania opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej albo odmowy wyrażenia opinii. Tak samo firma audytorska musi postąpić w przypadku, gdy istnieje podejrzenie naruszenia przepisów określających warunki wydania zezwolenia krajowym instytucjom płatniczym lub regulujących prowadzenie ich działalności. Komisja Nadzoru Finansowego musi być też informowana o zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucje płatnicze.