Jednak rozwiązanie umowy z podmiotem audytorskim jest możliwe, jedynie gdy istnieje do tego uzasadniona podstawa, np. pojawiły się informacje, że biegły nie spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach. Podstawy do rozwiązania umowy nie stanowią zaś różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej.

O rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego kierownik jednostki (np. zarząd) oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych muszą poinformować niezwłocznie Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).

Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wskazuje, że za działanie niezgodnie z ustawą o rachunkowości nie przewiduje żadnych konsekwencji. Ustawodawca przy najbliższej nowelizacji powinien uregulować tę kwestię.