Spadkobiercy przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki zmarłego podatnika. Uprawnienie do zwrotu VAT ma charakter majątkowy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 105 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oprocentowanie z tytułu przypadających na rzecz spadkodawcy nadpłat oraz zwrotów podatków naliczane jest do dnia otwarcia spadku.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, zwraca uwagę, że o ile w sprawie zwrotu toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa, w miejsce podatnika, jako strona tego postępowania, wstępują jego spadkobiercy.

Jeśli jednak postępowanie nie zostało wszczęte, organ musi zwrócić poszczególnym spadkobiercom kwoty zwrotu należne spadkodawcy, wraz z oprocentowaniem z tego tytułu.

Zwrot na rzecz poszczególnych spadkobierców zostanie dokonany w proporcji określonej przez nich w zgodnym oświadczeniu woli.

– Spadkobiercy powinni złożyć w organie podatkowym prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Do urzędu powinno też być złożone zgodne oświadczenie woli wszystkich spadkobierców o podziale kwoty zwrotu VAT – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że brak zgody wśród wszystkich spadkobierców odnośnie do podziału kwoty zwrotu może opóźnić termin jej wypłaty. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku kwota zwrotu podatku, a także oprocentowania zostanie złożona do depozytu organu podatkowego i pomniejszona o koszty ich przechowywania w tym depozycie.