Eksperci celni z państw członkowskich UE oraz partnerstwa wschodniego wypracowali w grupach roboczych dokument zawierający najlepsze praktyki i rekomendacje wynikające z doświadczeń w realizacji Unijnego Planu Działań Służb Celnych na lata 2009 – 2012 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej.
Rozmowa z Jackiem Kapicą, wiceministrem finansów, szefem Służby Celnej
W piątek zakończyła się w Krakowie konferencja Urzędu Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Ministerstwem Finansów w ramach polskiej prezydencji pod honorowym patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na temat „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – priorytety na najbliższe lata”. W ramach konferencji odbyło się międzynarodowe sympozjum warsztatowe Służby Celnej. Co ustalono w tym zakresie?
Eksperci celni z państw członkowskich UE oraz partnerstwa wschodniego wypracowali w grupach roboczych dokument zawierający najlepsze praktyki i rekomendacje wynikające z doświadczeń w realizacji Unijnego Planu Działań Służb Celnych na lata 2009 – 2012 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej w takich obszarach, jak: współpraca międzynarodowa, współpraca z podmiotami gospodarczymi, zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w internecie, komunikacja i podnoszenie świadomości społecznej oraz wyniki operacyjne.
Jakie są najważniejsze zalecenia zawarte w tym dokumencie?
W każdym z wymienionych obszarów opracowano kilka metod działania. Przykładowo w ramach współpracy międzynarodowej mamy promować dalszą współpracę z krajami trzecimi. Przy współpracy z podmiotami gospodarczymi rekomendujemy m.in. wymianę pomiędzy państwami UE informacji dotyczących przesyłek kurierskich. Jeśli chodzi o obszar internetu będziemy dążyć np. do sprawniejszego zarządzania ryzykiem przez zbieranie informacji dotyczących nielegalnych operacji internetowych. Przy komunikacji kluczowe będą akcje edukacyjne. Będziemy również współpracować i prowadzić szkolenia z innymi instytucjami zajmującymi się egzekwowaniem praw własności intelektualnej. To tylko niektóre ze szczegółów z opracowanego dokumentu zalecającego Najlepsze rozwiązania.
Jakie efekty mają przynieść te rozwiązania?
Wypracowane rekomendacje mają posłużyć lepszej implementacji planu działań we wszystkich państwach członkowskich UE, promować standardy UE w krajach partnerstwa wschodniego oraz stanowić wskazówkę dla KE dotyczącą kwestii do uwzględnienia przy konstruowaniu planu działań na następne lata.