Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Uprawnienie to daje możliwość weryfikacji prawidłowości samoobliczania podatku dokonywanego przez podatnika.

– W przypadku gdy ze sporządzonej korekty wynika, że nie został uiszczony na podstawie deklaracji pierwotnej podatek w należytej wysokości, powstaje konieczność zapłaty niedopłaty – wyjaśnia Leszek Dutkiewicz, konsultant w BDO.

Ekspert dodaje, że przepisy nie wprowadzają odrębnego terminu dla uiszczenia dopłaty podatku po złożeniu korekty deklaracji. Jest to uzasadnione, ponieważ niedopłata wykazana w korekcie istnieje już od momentu upływu terminu płatności obowiązującego dla deklaracji pierwotnej, która została błędnie sporządzona.

– Składając korektę deklaracji, podatnik powinien więc niezwłocznie uiścić należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę – podpowiada Leszek Dutkiewicz.

Jednocześnie zastrzega, że niezapłacony podatek stanowi już zaległość podatkową. Zatem termin płatności tego zobowiązania już minął. Jeżeli podatnik nie wpłaci podatku jednocześnie ze złożeniem korekty, odsetki będą naliczane za każdy kolejny dzień aż do dnia zapłacenia długu.

– Aby zachęcić podatników do szybkiego regulowania zaległości, w Ordynacji podatkowej przewidziano preferencję w postaci obniżenia kwoty odsetek dla podatników, którzy uregulują zaległość podatkową w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty – przypomina nasz rozmówca z BDO.

Zgodnie z art. 56 par. 1a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba, która w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty wpłaci zaległość podatkową, może zapłacić obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej.

– Korekta jest praktycznym dla podatników narzędziem, również ze względu na fakt, że pozwala uniknąć wymierzenia kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe i tu też należy zwrócić uwagę na niezwłoczne uregulowanie należności – podpowiada Leszek Dutkiewicz.

Warunkami niepodlegania karze w przypadku korzystania z tej instytucji jest: złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej; dołączenie do deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty; uiszczenie w całości, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.