Po śmierci rodziców dziadek, prawny opiekun, wybudował niepełnoletniej wnuczce dom. Ona jest również właścicielem nieruchomości. Dziadek nie wie jednak, czy to on musi płacić podatek za wnuczkę.

Doktor Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnia, że zgodnie z art. 3 ust. 1 stawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikiem tego podatku są m.in. właściciele gruntów, budynków lub budowli.

Oznacza to, że podatnikiem jest ten, kto posiada prawo władania nieruchomością, bez względu na wiek. Podobnie reguluje to art. 7 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Według Rafała Dowgiera, z przepisu wynika, że podatnikiem jest m.in. osoba fizyczna, na której ciąży obowiązek podatkowy. W przepisach podatkowych nie określono, że musi to być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. Podatnikiem może być więc również dziecko.

Rafał Dowgier wyjaśnia, że w sytuacji gdy właściciel nieruchomości jest niepełnoletni, obowiązki związane ze złożeniem informacji na podatek od nieruchomości, odebraniem decyzji wymierzającej podatek oraz zapłatą podatku powinny być w imieniu niepełnoletniego podatnika wykonane przez jego przedstawiciela ustawowego lub inną osobę uprawnioną do działania w jego imieniu.

– Ta osoba, działając w imieniu i na rzecz podatnika, powinna wykonać za niego wszelkie przewidziane prawem obowiązki – stwierdza ekspert.

Podkreśla też, że podatnikiem będzie osoba niepełnoletnia. Organ podatkowy powinien więc adresować decyzję do podatnika, ale reprezentowanego przez uprawnioną osobę.