Wynagrodzenia, premie, nagrody i inne świadczenia ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne.

Samorządowy zakład budżetowy dostarcza wodę i odprowadza ścieki. Wypłaca pracownikom wynagrodzenie na koniec każdego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca. Pracownikom przysługuje też dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane do końca marca roku następnego za rok bieżący (tzw. trzynastka).

Pracodawca wypłaci trzynastkę za 2011 rok w: styczniu, lutym i marcu 2012 r. na podstawie listy sporządzonej w grudniu 2011 r. Zakład, który jest podatnikiem CIT, nie wie, jak trzynastkę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Według Izby Skarbowej w Łodzi zgodnie z przepisami podatkowymi wynagrodzenia, premie i nagrody i inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracownika mogą stanowić koszt w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę.

Zatem dodatkowe wynagrodzenie za 2011 rok stanie się należne dopiero 31 grudnia tego roku.

W konsekwencji wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy te świadczenia staną się należne, tj. w grudniu 2011 r., choć jego wypłata będzie miała miejsce w I kwartale 2012 r. Ważne jest tylko, aby trzynastka została faktycznie wypłacona lub postawiona do dyspozycji w tym terminie. Wtedy bowiem świadczenie stanie się należne.

Nieprawidłowe jest stanowisko dotyczące zaliczania do kosztów comiesięcznie, tj. przez 11 miesięcy roku części dodatkowego wynagrodzenia rocznego i na koniec roku w grudniu 2011 r. po sporządzeniu listy wypłat dodatkowego wynagrodzenia będącego różnicą między kwotą naliczeń z 11 miesięcy a kwotą z tej listy wypłat.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB3/423-69/11-4/IR).