Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujmuje się w księgach roku, którego dotyczy. Samą wypłatę zaś ujmuje się w następnym.
Co roku w każdej jednostce budżetowej wypłacana jest trzynastka. Jednak jej ewidencja sprawia kłopoty. Dla ułatwienia przypominamy kilka podstawowych zasad.
Zasady nabywania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zasady obliczania jego wysokości określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080 ze zm.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane w danym roku za rok poprzedni. Jego koszty ewidencjonowane są w księgach roku, którego dotyczy, a nie w którym jest wypłacane. Koszty trzynastki za 2015 r. są zaewidencjonowane w księgach 2015 r., jej wypłata zaś w księgach 2016 r. Tak więc pod datą 31 grudnia 2015 r. trzeba było zaksięgować koszty trzynastki naliczanej za ten rok. W wyniku tych zapisów w księgach jednostki budżetowej na 31 grudnia powstały zobowiązania wobec pracowników z tytułu niewypłaconej trzynastki i wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ciężar kosztów tego roku obrotowego ujmujemy składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, które obciążają pracodawcę. W roku następnym ewidencjonujemy wypłaty trzynastek.
Po pierwsze ujmujemy w księgach przekazanie na rachunki bankowe pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego: strona Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (analityka: pracownik), strona Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 404). Po drugie ujmujemy przelew na rachunek bankowy ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obciążających pracownika: strona Wn konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 404) i obciążających płatnika: strona Wn konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 411). Pozostało nam jeszcze ujęcie przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego PIT: strona Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami (analityka: PIT), strona Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 404).
Ostatnia ewidencja dotyczy przekazania na rachunek bankowy ZUS składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego obciążających płatnika: strona Wn konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 412).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).