Wypłacone w tym roku zgodnie z przepisami prawa pracy dodatkowe wynagrodzenie stanowi koszt podatkowy grudnia 2011 roku.
Dodatkowe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik za ubiegły rok, czyli trzynastka, jest przychodem ze stosunku pracy. Jak wyjaśnia Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości w Rödl & Partner, wypłata trzynastego wynagrodzenia jest zagwarantowana pracownikom jednostek sfery budżetowej.
– Tu też ustawodawca przewidział maksymalny termin wypłaty tego wynagrodzenia do końca marca roku następującego po roku, za który to świadczenie jest należne – mówi ekspert z Rödl & Partner.
Zwykle wypłata następuje na początku danego roku kalendarzowego, gdyż pracodawcy chcą mieć możliwość zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku trzynastki należnej od przedsiębiorców prywatnych nie ma ustawowo określonego terminu jej wypłaty

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) należności m.in. z tytułu stosunku pracy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę. Zatem w przypadku uchybienia temu terminowi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe dopiero w okresie, w którym wynagrodzenie to zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika.
– Jeżeli więc dodatkowe wynagrodzenie roczne stanie się należne w grudniu 2011 r. i zostanie wypłacone w lutym 2012 r. (lub w marcu), zgodnie np. z umową o pracę, to będzie stanowiło koszt podatkowy w grudniu 2011 r. – podkreśla Marzena Rączkiewicz.
Nasza rozmówczyni wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów oprócz wynagrodzenia, stanowiącego koszty pracownicze, można zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego w grudniu 2011 r. będą kosztem podatkowym grudnia 2011 r., jeżeli zostaną zapłacone nie później niż do 15 dnia miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji. W przeciwnym wypadku – jak wyjaśnia Marzena Rączkiewicz – będą kosztem podatkowym w miesiącu zapłaty składek.