Dodatkowe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik za ubiegły rok, czyli trzynastka, jest przychodem ze stosunku pracy. Jak wyjaśnia Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości w Rödl & Partner, wypłata trzynastego wynagrodzenia jest zagwarantowana pracownikom jednostek sfery budżetowej.

– Tu też ustawodawca przewidział maksymalny termin wypłaty tego wynagrodzenia do końca marca roku następującego po roku, za który to świadczenie jest należne – mówi ekspert z Rödl & Partner.

Zwykle wypłata następuje na początku danego roku kalendarzowego, gdyż pracodawcy chcą mieć możliwość zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku trzynastki należnej od przedsiębiorców prywatnych nie ma ustawowo określonego terminu jej wypłaty

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) należności m.in. z tytułu stosunku pracy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę. Zatem w przypadku uchybienia temu terminowi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe dopiero w okresie, w którym wynagrodzenie to zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika.

– Jeżeli więc dodatkowe wynagrodzenie roczne stanie się należne w grudniu 2011 r. i zostanie wypłacone w lutym 2012 r. (lub w marcu), zgodnie np. z umową o pracę, to będzie stanowiło koszt podatkowy w grudniu 2011 r. – podkreśla Marzena Rączkiewicz.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów oprócz wynagrodzenia, stanowiącego koszty pracownicze, można zaliczyć składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez płatnika, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego w grudniu 2011 r. będą kosztem podatkowym grudnia 2011 r., jeżeli zostaną zapłacone nie później niż do 15 dnia miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji. W przeciwnym wypadku – jak wyjaśnia Marzena Rączkiewicz – będą kosztem podatkowym w miesiącu zapłaty składek.