Obowiązek posiadania przez jednostki komitetów audytu wymaga w ich składzie osób z odpowiednim wykształceniem z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Firmy mają problemy nie tylko ze znalezieniem osób z takimi kwalifikacjami, ale też z ich wynagradzaniem.

Według Krzysztofa Szułdrzyńskiego, partnera w PwC, obecny system wynagradzanie nie sprzyja profesjonalizacji działania komitetów audytu w Polsce.  Przykładowo na rozwiniętym rynku brytyjskim prawie wszyscy szefowie komitetów audytów (95 proc.) – i znaczna część ich członków (43 proc.) – w spółkach z indeksu FTSE 100 otrzymują wynagrodzenie z racji pełnienia dodatkowych funkcji. Średnio na realizację zadań komitetów przeznaczają oni  5 – 6 dni rocznie, podczas gdy na polskim rynku działalność ta zajmuje 3,5 dnia.  

Brak osób z odpowiednimi kompetencjami jest obecnie podstawowym problemem w efektywnym funkcjonowaniu komitetów audytu w Polsce, a  drugim istotnym ograniczeniem jest brak czasu na realizację zadań. Te dwa aspekty są ściśle powiązane z wynagrodzeniami.

– Jak wynika z  badania PwC, zaangażowanie czasowe członków komitetów audytu w Polsce  jest przeciętnie o 60 proc. wyższe w tych spółkach, które dodatkowo opłacają pracę wykonywaną w ramach komitetu audytu – mówi Krzysztof Szułdrzyński.

Mimo to – jak pokazuje badanie – zdecydowana większość  polskich spółek (86 proc. respondentów) nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia za pracę w komitecie audytu.

Również Andrzej Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, potwierdza istnienie problemu wynagradzania komitetów audytu w Polsce. Nie ma bowiem zwyczaju przyznawania szczególnych gratyfikacji za prace w tych organach.

Ekspert zwraca uwagę, że ta kwestia została poruszona w dokumencie: dobre praktyki komitetów audytu w Polsce.

Zgodnie z jego wytycznymi nie ma przeszkód, by wynagrodzenie członków komitetu audytu przewyższało wynagrodzenie pozostałych członków rady nadzorczej. Natomiast wynagrodzenie przewodniczącego komitetu audytu powinno co najmniej dorównywać wynagrodzeniu przewodniczącego rady nadzorczej. Musi ono odzwierciedlać kompetencje i zaangażowanie czasowe w realizację zadań.

Ważne!

Komitet audytu powinny utworzyć niektóre tzw. jednostki zainteresowania publicznego, m.in. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne