Za niepowołanie komitetu audytu lub jego funkcjonowanie z naruszeniem zasad dotyczących kompetencji lub niezależności może grozić nawet 1 mln zł kary. Taką zmianę w przepisach proponuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która przekazała Ministerstwu Finansów projekt zmian przepisów dotyczących obowiązków spółek giełdowych.
Komisja postuluje również zmiany w zakresie zwiększenia transparentności działania rad nadzorczych. Miałoby to nastąpić m.in. poprzez wprowadzenie zmian do obowiązków informacyjnych emitentów z rynku regulowanego. Do publicznej wiadomości miałby trafiać ocena sprawozdań finansowych dokonana przez rady nadzorcze, a także stanowisko tego organu oraz zarządu na temat zastrzeżeń w opiniach biegłych rewidentów.
Komisja widzi też potrzebę wzmocnienia organów nadzoru emitenta poprzez zwiększenie niezależności członków komitetów audytu oraz wzmocnienie ich kompetencji. Dlatego KNF proponuje, aby większość członków tego organu (a nie tak jak jest obecnie tylko jeden) musiała spełniać warunki niezależności. Ponadto konieczne jest, aby jedna z tych osób miała kwalifikacje z zakresu rewizji finansowej, a jedna rewizji lub rachunkowości.