Komisja postuluje również zmiany w zakresie zwiększenia transparentności działania rad nadzorczych. Miałoby to nastąpić m.in. poprzez wprowadzenie zmian do obowiązków informacyjnych emitentów z rynku regulowanego. Do publicznej wiadomości miałby trafiać ocena sprawozdań finansowych dokonana przez rady nadzorcze, a także stanowisko tego organu oraz zarządu na temat zastrzeżeń w opiniach biegłych rewidentów.

Komisja widzi też potrzebę wzmocnienia organów nadzoru emitenta poprzez zwiększenie niezależności członków komitetów audytu oraz wzmocnienie ich kompetencji. Dlatego KNF proponuje, aby większość członków tego organu (a nie tak jak jest obecnie tylko jeden) musiała spełniać warunki niezależności. Ponadto konieczne jest, aby jedna z tych osób miała kwalifikacje z zakresu rewizji finansowej, a jedna rewizji lub rachunkowości.

Jak wyjaśnia Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, potrzeba wprowadzenia tych zmian jest podyktowana niepokojąco dużą liczbą formułowanych przez biegłych rewidentów zastrzeżeń do sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Przykładowo w sprawozdaniach za 2010 r. rewidenci w 36 przypadkach wydali opinie z zastrzeżeniami bądź odmówili jej wydania.

Barbara Miesteska-Dragan, prezes zarządu Mister Audytor, uważa, że jeżeli jest regulacja prawna nakładająca obowiązek powoływania komitetu audytu, należy wprowadzić sankcje za ich niewykonanie. Ponadto komitet audytu powinien być przede wszystkim kompetentny. Dlatego propozycje dotyczące zaostrzenia kompetencji jego członków są słuszne. Warto jednak rozważyć, czy oprócz określenia kwalifikacji nie wprowadzić również warunku doświadczenia.

Tak będzie
Ustawa o ofercie publicznej

Większość członków komitetu audytu będzie musiała spełniać warunki niezależności. Co najmniej jeden musi mieć kwalifikacje z zakresu rewizji finansowej oraz co najmniej jeden rewizji finansowej lub rachunkowości finansowej
Tak jest
Ustawa o biegłych rewidentach

W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej