Napisanie artykułu lub książki na temat podatków jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Artykuł musi mieć jednak określoną objętość.
Uchwalony pod koniec 2010 r. przez Krajową Radę Doradców Podatkowych nowy system podnoszenia kwalifikacji doradców ciągle budzi wątpliwości. Aby zdobyć punkty za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doradca musi spełnić wymogi określone w zasadach etyki doradców podatkowych.
Jak wynika z art. 11f, ust. 3, lit. f) zasad etyki, doradca podatkowy może uzyskać 3 punkty za każdą pełną stronę maszynopisu. Doradcy pytają jednak m.in., czy dostaną punkty za zacytowanie wypowiedzi w artykule. Jak wyjaśnia Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy oraz przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zacytowanie przez dziennikarza wypowiedzi doradcy, często bez jego wiedzy (upublicznionych w innej sytuacji), nie można uznać za opublikowanie artykułu. Poza tym – dodaje ekspert – wypowiedzi te są z reguły krótkie, co najwyżej kilkuzdaniowe.
– Tak więc napisanie krótkiego artykułu o objętości mniejszej niż jedna pełna strona również nie spowoduje uzyskania punktów przez doradcę za publikację tego artykułu – stwierdza nasz rozmówca.
Przyznaje więc, że publikacja artykułu spowoduje uzyskanie przez doradcę stosownej liczby punktów, jeśli będzie on samodzielnie napisany (w tym również napisany we współautorstwie), o objętości minimum 1800 znaków oraz zostanie opublikowany.
Doradcy zobowiązani są też do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia w dopuszczalnych formach kształcenia (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia, faktury itp. zawierające określenie formy kształcenia oraz liczby godzin) z pewnym wyjątkiem. Jak wyjaśnia Jerzy Dworakowski, katalog sposobów potwierdzania uczestniczenia w formach kształcenia jest otwarty. – Z art. 11g ust. 5 zasad etyki nie wynika, że doradca zobowiązany jest przesłać do KRDP lub zarządu regionalnego KIDP wydanej książki lub opublikowanego artykułu – stwierdza ekspert.
Dodaje, że doradca zobowiązany jest do przesłania uwierzytelnionej przez siebie kopii potwierdzenia opublikowania artykułu lub wydania publikacji książkowej, z którego będą wynikały zarówno publikacja, jak i liczba pełnych stron znormalizowanych lub liczba znaków (ze spacjami). Wystarczającym dowodem – twierdzi nasz rozmówca – będzie każdy dokument, który będzie potwierdzał opublikowanie artykułu w określonym wydawnictwie, jego autora lub autorów, i liczba znaków.
Takim dokumentem może być fotokopia artykułu z określeniem tytułu, pod jakim został opublikowany, daty publikacji i podaniem liczby znaków, jednak nie jest to formą obowiązkową czy zalecaną. Samo okazanie wycinku (wydruku) z gazety jednak nie wystarczy.
Ważne!
Publikacja artykułu przez doradcę spowoduje uzyskanie przez niego stosownej liczby punktów, jeśli artykuł będzie samodzielnie napisany i o objętości minimum 1800 znaków