Uchwalony pod koniec 2010 r. przez Krajową Radę Doradców Podatkowych nowy system podnoszenia kwalifikacji doradców ciągle budzi wątpliwości. Aby zdobyć punkty za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doradca musi spełnić wymogi określone w zasadach etyki doradców podatkowych.

Jak wynika z art. 11f, ust. 3, lit. f) zasad etyki, doradca podatkowy może uzyskać 3 punkty za każdą pełną stronę maszynopisu. Doradcy pytają jednak m.in., czy dostaną punkty za zacytowanie wypowiedzi w artykule. Jak wyjaśnia Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy oraz przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zacytowanie przez dziennikarza wypowiedzi doradcy, często bez jego wiedzy (upublicznionych w innej sytuacji), nie można uznać za opublikowanie artykułu. Poza tym – dodaje ekspert – wypowiedzi te są z reguły krótkie, co najwyżej kilkuzdaniowe.

– Tak więc napisanie krótkiego artykułu o objętości mniejszej niż jedna pełna strona również nie spowoduje uzyskania punktów przez doradcę za publikację tego artykułu – stwierdza nasz rozmówca.

Przyznaje więc, że publikacja artykułu spowoduje uzyskanie przez doradcę stosownej liczby punktów, jeśli będzie on samodzielnie napisany (w tym również napisany we współautorstwie), o objętości minimum 1800 znaków oraz zostanie opublikowany.

Doradcy zobowiązani są też do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia w dopuszczalnych formach kształcenia (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia, faktury itp. zawierające określenie formy kształcenia oraz liczby godzin) z pewnym wyjątkiem. Jak wyjaśnia Jerzy Dworakowski, katalog sposobów potwierdzania uczestniczenia w formach kształcenia jest otwarty. – Z art. 11g ust. 5 zasad etyki nie wynika, że doradca zobowiązany jest przesłać do KRDP lub zarządu regionalnego KIDP wydanej książki lub opublikowanego artykułu – stwierdza ekspert.

Dodaje, że doradca zobowiązany jest do przesłania uwierzytelnionej przez siebie kopii potwierdzenia opublikowania artykułu lub wydania publikacji książkowej, z którego będą wynikały zarówno publikacja, jak i liczba pełnych stron znormalizowanych lub liczba znaków (ze spacjami). Wystarczającym dowodem – twierdzi nasz rozmówca – będzie każdy dokument, który będzie potwierdzał opublikowanie artykułu w określonym wydawnictwie, jego autora lub autorów, i liczba znaków.

Takim dokumentem może być fotokopia artykułu z określeniem tytułu, pod jakim został opublikowany, daty publikacji i podaniem liczby znaków, jednak nie jest to formą obowiązkową czy zalecaną. Samo okazanie wycinku (wydruku) z gazety jednak nie wystarczy.

Ważne!

Publikacja artykułu przez doradcę spowoduje uzyskanie przez niego stosownej liczby punktów, jeśli artykuł będzie samodzielnie napisany i o objętości minimum 1800 znaków