Dominik Szczygieł: Zgodnie z art. 11d zasad etyki doradców podatkowych doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w rozdziale VIa zasad etyki, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.
1 W ostatnim czasie Krajowa Rada Doradców Podatkowych zmieniła zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na czym polega system punktowy związany z podnoszeniem kwalifikacji?
Nowe zasady etyki doradców podatkowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zostały wprowadzone uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.). W ostatnim czasie Rada podjęła również uchwałę nr 1/2011 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w poprzedniej uchwale (nr 750/2010).
Zgodnie z art. 11d zasad etyki doradców podatkowych doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w rozdziale VIa zasad etyki, w zakresie odpowiadającym tematyce egzaminu na doradcę podatkowego.
Reklama
Jak wynika z art. 11d pkt 2, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy kształcenia:
1) udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,

Reklama
2) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
3) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych – konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.
System punktowy przyjęty w uchwale KRDP polega na objęciu członków korporacji obowiązkiem uzyskania wyznaczonego limitu punktów – 32 punkty na każde kolejne dwa lata. Zasady etyki „wyceniają” różne sposoby podnoszenia kwalifikacji. Wprowadzają również limity mające zapobiegać sytuacjom fikcyjnego podnoszenia kwalifikacji.
2 Jak należy rozumieć obowiązek zdobycia 32 punktów w ciągu dwóch lat? Czy doradca, który napisał książkę, prowadził konferencje i pisał artykuły do gazety i uzyskał w sumie 32 punkty w jednym roku, musi w kolejnym roku uzyskać jeszcze dodatkowo 8 punktów?
Jak wynika z art. 11e zasad etyki, doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 proc. dwuletniego limitu. Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznano określone ilości punktów.
Czytając zasady etyki, należy dojść do wniosku, że w każdym roku każdy doradca musi uzyskać co najmniej 8 punktów. Oznacza to, że w przypadku wypracowania całego limitu w postaci 32 punktów już w pierwszym roku danego dwuletniego okresu doradca ma obowiązek w drugim roku tego okresu uzyskać kolejne 8 punktów. W takim przypadku limit faktycznie wynosi więc 40 punktów. Sądzę, że projektodawca miał w istocie na celu zapewnienie stałego i równomiernego podnoszenia kwalifikacji w każdym kolejnym roku.3 Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest również opublikowanie artykułu lub innej podobnej formy. Ile można uzyskać punktów za napisanie artykułu? Czy przepis ten dotyczy tylko artykułów prasowych, czy można również założyć bloga lub stronę internetową i tam publikować artykuły?
Publikacja artykułu lub innej podobnej formy daje 3 punkty za każdą pełną stronę normalizowanego maszynopisu, nie więcej jednak niż 10 punktów za jeden artykuł. Zapis ten można interpretować w ten sposób, że chodzi jedynie o publikacje w dzienniku lub czasopiśmie działającym zgodnie z rygorami prawa prasowego. Jednak moim zdaniem tak rygorystyczne podejście nie znajduje w dzisiejszych czasach uzasadnienia. W moim przekonaniu należy dopuścić również publikację artykułów w internecie na portalach, a nawet na własnej stronie WWW. Oczywiście tak liberalne podejście na pewno będzie rodziło wątpliwości. Bo artkuł kojarzy się jednak z prasą. A portale w większości nie działają w rygorach prawa prasowego. Warto pamiętać, że w przypadku publikacji elektronicznych powstaje również problem udokumentowania swojego dorobku – warto więc archiwizować zrzuty ekranowe lub wydruki.
4 Czy tak samo należy traktować udział w szkoleniach jak udział w konferencjach? Czy za uczestnictwo w szkoleniu i konferencji doradca otrzyma inną liczbę punktów?
Według zasad etyki wymienione w pytaniu formy dokształcania pozwalają na uzyskanie różnej liczby punktów. Uzależnione jest to od formy szkolenia oraz weryfikacji jego efektu (test, warsztaty etc.). Zgodnie z zasadami etyki:
a) 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy oznacza uzyskanie 1 punktu,
b) 1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi – 1,5 punktu,
c) udział w konferencji jednodniowej – liczba punktów równoważna z liczbą godzin konferencyjnych, zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów,
d) udział w konferencji wielodniowej – liczba punktów równoważna z liczbą godzin konferencyjnych zgodnie z zasadą ustaloną w lit. a), nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny.
5 Jak należy liczyć punkty za uczestnictwo w dwudniowej konferencji, jeśli pierwszego dnia przewidziano łącznie 5 godzin wykładów, a drugiego dnia 3 godziny wykładów?
Według powyższej zasady – w opisanym przypadku – należy zaliczyć 8 punktów (5 pkt za 5 godzin w pierwszym dniu i 3 pkt za 3 godziny w drugim dniu). Gdyby natomiast w pierwszym dniu było np. 8 godzin wykładów, a w drugim 3 godziny – wówczas zaliczeniu podlegałoby jedynie 8 godzin (5 pkt za pierwszy dzień i 3 pkt za drugi).
6 Czy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych są zobowiązane również osoby, które zawiesiły działalność doradczą?
Obowiązek uzyskiwania punktów nie dotyczy doradców będących w okresie zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Obowiązek ulega reaktywacji z chwilą powrotu do wykonywania zawodu (a w przypadku zawieszenia trwającego ponad 5 lat – na sześć miesięcy przed zakończeniem zawieszenia).
Zgodnie z art. 11e pkt 4 zasad etyki doradcy podatkowi podejmujący wykonywanie zawodu w trakcie roku kalendarzowego, w tym po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązani są do uzyskania liczby punktów proporcjonalnej do liczby miesięcy wykonywania zawodu w danym dwuletnim okresie rozliczeniowym. Do proporcji wlicza się w całości miesiąc, w którym rozpoczęto wykonywanie zawodu. Liczbę wymaganych punktów zaokrągla się do pełnych punktów w górę. Jak stanowi natomiast pkt 5, doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej liczby punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia.
7 Kogo dotyczy przepis ustalający 32 punkty za zdanie egzaminu na doradcę podatkowego? Czy tylko osób, które zdadzą egzamin w 2011 r. i w kolejnych latach, czy również osób, które np. zdały egzamin w 2010 r.?
Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji działają od 1 stycznia 2011 r. Zatem możliwość zaliczenia 32 punktów za zdanie egzaminu na doradcę podatkowego dotyczy wyłącznie osób zdających po tej dacie.
8 Czy osoby, które zdały egzamin, muszą w ciągu dwóch kolejnych lat podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać 32 punkty? Jakie zasady obowiązują w takim przypadku?
W przypadku zdania egzaminu i wpisu na listę doradców podatkowych w 2011 r. doradca zobowiązany jest wypracować 8 punktów w roku 2012.
Podstawa prawna
Art. 11d – 11h zasad etyki doradców podatkowych w brzmieniu nadanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.) oraz uchwałą nr 1/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 31 stycznia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w poprzedniej uchwale (nr 750/2010).