Krajowa Rada Doradców Podatkowych przypomina, że 31 marca upływa termin wpisu w systemie mDoradca. Chodzi o informacje o uczestnictwie w zeszłym roku w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców.

Jak tłumaczy Jerzy Dworakowski, przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradca podatkowy ma obowiązek uzyskać w dwuletnim okresie (2011 – 2012) 32 punkty za podnoszenie kwalifikacji, przy czym w każdym roku z tego okresu konieczne jest uzyskanie przynajmniej 8 punktów. Ekspert podaje, ile punktów trzeba zdobyć jeszcze w tym roku.

– Doradca, który uzyskał w 2011 r. minimum, czyli 8 punktów, w 2012 r. zobowiązany jest uzyskać 24 punkty – wyjaśnia nasz rozmówca.

Jeśli np. w 2011 r. uzyskał 12 punktów, to musi uzyskać w tym roku 20 punktów, a gdy w pierwszym roku okresu uzyskał 21 punktów, to w 2012 r. musi uzyskać jeszcze 11.

– Uzyskanie w pierwszym roku liczby punktów przekraczającej minimum dwuletnie, np. 48 punktów, nie zwalnia doradcy z obowiązku uzyskania w obecnym roku 8 punktów (minimum roczne) – stwierdza Jerzy Dworakowski.

Zasady etyki określają również obowiązek zdobycia punktów w sytuacjach szczególnych. Przewodniczący Zespołu do spraw Etyki podaje, że np. doradca podatkowy, który rozpoczął wykonywanie zawodu w trakcie 2011 r., zgodnie z odpowiednimi zapisami rozdziału VIa zasad etyki, zobowiązany jest uzyskać w okresie dwuletnim proporcjonalną liczbę punktów do okresu wykonywania doradztwa w okresie dwuletnim. Miesiąc rozpoczęcia świadczenia usług wlicza się do okresu wykonywania doradztwa, a wynik zaokrągla się do jednego punktu w górę.

– Dla przykładu doradca rozpoczął wykonywanie doradztwa podatkowego 15 maja 2011 r. Zajmował się więc doradztwem przez 8 miesięcy w 2011 r. i 12 miesięcy 2012 r., razem 20 miesięcy – mówi nasz rozmówca.

W efekcie doradca musi uzyskać 27 punktów. W 2011 r. miał obowiązek zdobycia 6 punktów, a więc w tym roku pozostało mu 21.

Do zdobywania nowej wiedzy doradców zobowiązuje ustawa o doradztwie podatkowym oraz zasady etyki zawodowej. Niektóre osoby są zwolnione z tego obowiązku. Dotyczy to doradców, którzy są pracownikami naukowymi uczelni wyższych lub podobnych instytucji oraz posiadają stopień doktora habilitowanego i zajmują się pracą naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego. Podnosić swoich kwalifikacji nie muszą również doradcy, którzy są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Doradcy podatkowi muszą zdobyć punkty
● za 1 godzinę wysłuchanego wykładu – 1 pkt,
● za udział w konferencji jednodniowej – nie więcej niż 5 pkt,
● za publikację artykułu – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu 3 pkt, nie więcej niż 10 pkt za jeden artykuł,
● za publikację książki przynajmniej 30-stronicowej – 24 pkt.