Podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek wpłacać raty podatku, chyba że wcześniej uiścili należną kwotę za cały rok. Jeśli jednak wybrali system ratalny, muszą pamiętać o terminie zapłaty drugiej raty podatku. Kwotę podatku do zapłaty podatnik znajdzie w decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na 2011 rok. Jak wynika z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 15 maja to niedziela, stąd przesunięcie terminu na 16 maja.

Jeśli do tej pory podatnik nie otrzymał decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości, musi na nią poczekać. Nie można samemu obliczyć wysokości podatku i go wpłacić. Dopiero po otrzymaniu decyzji właściciel mieszkania lub domu będzie zobowiązany do zapłaty raty podatku w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Właściciele nieruchomości, którzy wiedzą, ile muszą zapłacić, powinni pamiętać, że jeśli przekroczą termin zapłaty raty, będą musieli uiścić należność wraz z odsetkami za zaległość podatkową.

Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, ratę podatku wraz z odsetkami za zwłokę należy wpłacić na rachunek organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Odsetek nie trzeba będzie zapłacić, jeśli ich wysokość nie przekroczy 6,6 zł.