Właściciele firmowych nieruchomości muszą płacić podatek według najwyższych stawek. Mogą oni jednak obniżyć swoje zobowiązania w podatku od nieruchomości, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Gruntów, budynków i budowli będących w posiadaniu przedsiębiorcy nie uważa się za związane z firmą, jeśli przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Ustawa nie definiuje jednak, co należy rozumieć przez „względy techniczne”. Pomocne jest orzecznictwo sądowe.

Rozstrzygając o względach technicznych, np. WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 125/11) wyjaśnia, że chodzi o taką sytuację, gdy nieruchomość nie jest i nie może być wykorzystywana do działalności i jest to zdarzenie niezależne od podatnika oraz dotyczące stanu technicznego nieruchomości. Z kolei WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1170/10) wskazuje, że ocena przesłanki względów technicznych należy do organu podatkowego. Oznacza to, że w tym zakresie organy podatkowe mają obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego. Niemożność wykorzystania i faktyczny brak wykorzystania muszą być spełnione łącznie – wskazał gdański sąd. WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 1062/10) zwraca uwagę, że nie można względów technicznych utożsamiać ze złym stanem technicznym lub niesprawnością.

Diana Balazs, ekspert w firmie doradczej KPMG, biuro we Wrocławiu, wyjaśnia, że w przypadku budynków za względy techniczne możemy uznać np. przeznaczenie do rozbiórki, natomiast w przypadku gruntów skażenie biologiczne.

Adam Hellwig, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC, biuro w Katowicach, zwraca uwagę na wyrok WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 2213/03), w którym według sądu pojęcie względów technicznych powinno być oceniane z punktu widzenia stanu jego konstrukcji, a nie stanu urządzeń i instalacji towarzyszących. Z kolei WSA w Gdańsku i Wrocławiu (sygn. akt I SA/Gd 231/04 oraz I SA/Wr 130/11) zwracają uwagę, że przesłanka względów technicznych musi mieć charakter trwały. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 760/04) stwierdza, że pojęcie względów technicznych nie obejmuje przyczyn technologicznych, ekonomicznych czy finansowych.

Diana Balazs dodaje, że jeśli nieruchomość jest w złym stanie i wada ta nie może być wyeliminowana przez remont, to właściciel powinien stosować obniżony podatek.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2011 r.

0,80 zł – od 1 mkw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,30 zł – od 1 mkw. powierzchni gruntów pozostałych

21,05 zł – od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

7,06 zł – od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych