Podatnik, który zdecyduje się wykazać w PIT wydatki faktycznie poniesione na dojazdy do pracy, nie może już zastosować kosztów zryczałtowanych.
Podatnik w 2010 roku był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy pracownik uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę ma prawo w zeznaniu rocznym za część roku zastosować koszty faktycznie poniesione, a za część zryczałtowane?
Nie. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W sytuacji gdy podatnik ponosi wyższe wydatki związane z dojazdem do pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu, może udokumentować ich poniesienie określonymi przez ustawodawcę dokumentami (imienne bilety okresowe). Ma też prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych.
Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na zastosowanie w zeznaniu podatkowym kosztów faktycznie poniesionych, to stosuje je za cały rok podatkowy.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Nie mogą też przekroczyć łącznie 2502,56 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
Podstawowe koszty wynoszą natomiast 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł (nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł za rok, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej).
6 dni zostało do rozliczenia PIT za 2010 rok
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).