Podatnik wykazując dochód w zeznaniu PIT-38 za 2010 rok, może ująć stratę z 2009 roku. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
W 2009 roku podatnik poniósł stratę ze sprzedaży papierów wartościowych. W 2010 roku uzyskał z kolei dochód z tego źródła. Czy może rozliczyć poniesioną w 2009 roku stratę składając zeznanie PIT-38 za rok 2010 rok?
Tak. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.
Przepis ten ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka).
Tak więc podatnik może obniżyć uzyskany w 2010 roku przez siebie dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o poniesioną w 2009 roku stratę z tego źródła, z tym że musi pamiętać, że wysokość obniżenia nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. W przypadku gdyby ta strata była większa, o pozostałą część straty będzie mógł obniżyć dochód z tego źródła w następnych latach podatkowych.
Trzeba też pamiętać, że odliczenie strat może dotyczyć tylko tego samego źródła przychodów, a więc nie można odliczyć np. strat z giełdy z dochodem uzyskanych ze stosunku pracy. Ustawa o PIT zastrzega też, że taki sposób rozliczeń nie ma zastosowania do strat:
● z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy (np. odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego);
● ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
Stosuje się natomiast do straty z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przez okres następnych pięciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiąg.
12 dni zostało na rozliczenie PIT za 2010 rok
Podstawa prawna
Art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).